help me!

Wettelijke bepalingen

Drukwerk dat niet als reclamedrukwerk wordt aangemerkt:

Navolgende drukwerken worden niet als reclamedrukwerk aangemerkt en zijn derhalve onderworpen aan het tarief A (6%):

 • 1° drukwerk waarin campagne wordt gevoerd voor instellingen of organisaties die geen winst beogen en die doeleinden van politieke, religieuze, levensbeschouwelijke, vaderlandslievende, filantropische of staatsburger lijke aard nastreven, alsook voor de sociale werknemers- en werkgeversorganisaties (bv. verkiezingsdrukwerk, affiches voor humanitaire acties of organisaties);
 • 2° drukwerk waarin campagne wordt gevoerd voor een landstreek, een producentengroep of een motto zonder vermelding van specifieke handelsmerken, producenten, leveranciers of dienstverrichters (bv. "Doe sport"; "Drink meer melk"; "Belgische kazen"; "Bezoek de Auvergne");
 • 3° notariële affiches en notariële berichten;
 • 4° aanwervingsaankondigingen door bedrijven;
 • 5° affiches en aankondigingen voor sportieve, culturele of sociale manifestaties;
 • 6° gebruiksaanwijzigingen voor goederen of producten, bijsluiters voor geneesmiddelen;
 • 7° informatiebrochures en -folders van mutualiteiten en werknemersorganisaties m.b.t. hun hoofdactiviteit;
 • 8° toeristische folders en brochures voor reizigers uitgegeven door diensten van toerisme;
 • 9° boeken, tijdschriften en gidsen waarin verschillende bedrijven of één of meerdere bedrijfssectoren naast elkaar worden opgesomd of waarin aan productvergelijking wordt gedaan, zelfs met vermelding der prijzen, voor zover deze boeken, tijdschriften en gidsen niet uitgaan van voornoemde bedrijven zelf of van de producenten of handelaars in voornoemde producten (bv. gids met vermelding van aangeprezen hotels in een bepaald land, consumentengidsen, enz.);
 • 10° brochures die worden uitgegeven door maatschappijen die een monopolie bezitten (distributiemaatschappijen voor water of energie, radio- en televisiedistributiebedrijven, enz.) en die algemene inlichtingen bevatten (tips voor verstandig energieverbruik, tarieven, enz.). Dergelijke maatschappijen hebben geen reclame nodig om hun producten of diensten af te zetten, aangezien de verbruiker van het goed of de dienst in geen enkel ver onderstelling de mogelijkheid heeft om zijn leverancier of dienstverrichter te kiezen;
 • 11° prospectussen van beleggingsfondsen. Het gaat om de prospectussen over de openbare uitgifte of de verhande ling van rechten van deelneming van een beleggingsinstelling;
 • 12° brochures en informatiefolders die betrekking hebben op het onderwijs dat ze verstrekken en die uitgaan van publiekrechtelijke onderwijsinstellingen en instellingen voor beroepsopleiding en -herscholing, bedoeld in artikel 6 W.BTW of van privaatrechtelijke onderwijsinstellingen en instellingen voor beroepsopleiding en -herscholing die de vrijstelling van art. 44, § 2, 4° W.BTW genieten en derhalve hun onderwijsprestaties niet verstrekken in het kader van een commerciële activiteit zoals omschreven hiervoor (BTW-Rev. nr. 113, blz. 617);
 • 13° overzichten van lessenroosters ongeacht of deze uitge geven worden door de traditionele onderwijsnetten, door managementscholen of door organisatoren van seminaries. Daarentegen moeten programmaboekjes en aankondigingen van nieuwe opleidingen door organisatoren van seminaries of managementscholen wel worden aangemerkt als reclamedrukwerk onderworpen aan het tarief N;
 • 14° telefoongidsen zelfs in geval het louter gaat om de afzonderlijke handels- en beroepsgedeelten ervan die vaak in een andere kleur dan de gewone telefoongids worden afgedrukt en die de nodige informatie met betrekking tot de beoefenaars van vrije beroepen, de handelaars en ambachtslieden bevatten;
 • 15° drukwerken (affiches, folders, catalogi, ...) die een manifestatie promoten die reeds heeft plaatsgevonden;
 • 16° drukwerken (affiches, folders, catalogi, ...) die vroeger aangewend werden voor een reclamecampagne die echter beëindigd is op het tijdstip van de levering.
 • De onder 15° en 16° bedoelde goederen worden voornamelijk gezocht door verzamelaars bij gespecialiseerde opkopers en hun prijs is gewoonlijk bepaald rekening houdend met hun zeldzaamheid.